[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của các Công ty ngành Xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của các Công ty ngành Xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
1.1. Tổng quan về VLĐ và quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn lưu động trong ngành xây dựng
1.1.1.1 Khái niệm về vốn lưu động
1.1.1.2. Đặc Điểm của vốn lưu động
1.1.1.3 Vai trò của vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Phân loại vốn lưu động theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện
1.1.2.3. Phân loại vốn theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.2.4. Phân loại vốn theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn
1.1.3. Kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3.1. Kết cấu vốn lưu động
1.1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đên kết cấu vốn lưu động
1.1.4. Nguồn hình thành vốn lưu động
1.1.5. Quản lý vốn lưu động
1.1.5.1. Khái niệm quản lý vốn lưu động
1.1.5.2. Nội dung quản lý vốn lưu động
1.1.6. Nguyên tắc các chính sách quản lý vốn lưu động
1.1.6.1. Nguyên tắc quản lý vốn lưu động
1.1.6.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2. Hiệu quả quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả
1.2.1.2. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.3.1.Phương pháp tỷ số
1.2.3.2. Phương pháp so sánh
1.2.3.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.2.4.Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.4.1.Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động chung
1.2.4.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý từng thành phần vốn lưu động
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý VLĐ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
2.1.3. Số lượng cổ phiếu qua các năm
2.2. Đặc điểm, tình hình phát triển hiện nay và triển vọng của ngành xây dựng
2.2.1. Đặc điểm, tình hình phát triển hiện nay của ngành
2.2.2. Triển vọng của ngành
2.3. Thực trạng về việc quản lý vốn lưu động của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu thể hiện tỷ số khả năng sinh lời (ROA, ROE, ROS)
2.3.2. Chỉ tiêu thể hiện tỷ suất sinh lời Vốn lưu động
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu thể hiện khả năng thanh toán
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phân tích vốn lưu động
2.3.5. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý từng thành phần vốn lưu động
2.4. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÔN LƯU ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
3.1. Phương hướng phát triển ngành xây dựng
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động của các công ty xây dựng
3.2.1. Giải pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho
3.2.3 Quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Quản lý và sử dụng ngân quỹ
3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước
3.3.1.Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh
3.3.2. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan