[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và các giải pháp xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam AGRIBANK

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và các giải pháp xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam AGRIBANK
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÚC TIẾN HỖN HỢP VÀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Lịch sử ra đời và sự phát triển của thẻ ngân hàng
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, của thẻ ngân hàng
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Đặc điểm cấu tạo
1.1.3. Các hoạt động chính của dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Hoạt động phát hành thẻ
1.1.3.2. Hoạt động thanh toán thẻ
1.1.4. Các chủ thể có liên quan tham gia vào dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.1.4.1. Ngân hàng phát hành thẻ
1.1.4.2. Đơn vị chấp nhận thẻ
1.1.4.3. Chủ thẻ
1.1.4.4. Tổ chức thẻ quốc tế
1.1.5. Vai trò và lợi ích của dịch vụ thẻ
1.1.5.1. Vai trò đối với bản thân ngân hàng
1.2. Tổng quan về marketing ngân hàng và xúc tiến hỗn hợp
1.2.1. Marketing ngân hàng
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Đặc điểm của marketing ngân hàng
1.2.1.3. Vai trò của marketing đối với ngân hàng
1.2.1.4. Quy trình marketing ngân hàng
1.2.2. Xúc tiến hỗn hợp
1.2.2.1. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp
1.2.2.2. Các công cụ xúc tiến hỗn hợp chủ yếu
1.3. Đặc điểm của các công cụ xúc tiến hỗn hợp
1.3.1. Quảng cáo (Advertising)
1.3.2. Giao dịch cá nhân (Personal Selling)
1.3.3. Khuyến mại, hay còn gọi là xúc tiến bán (Sale Promotion)
1.3.4. Quan hệ công chúng (PR – Public Relations)
1.3.5. Marketing trực tiếp (Direct Marketing)
1.4. Xây dựng chương trình xúc tiến hỗn hợp
1.4.1. Xác định đối tượng nhận tin
1.4.2. Xác định mục tiêu truyền thông
1.4.3. Thiết kế thông điệp
1.4.4. Chọn kênh truyền thông
1.4.5. Xác định ngân sách truyền thông
1.4.6. Thu thập thông tin phản hồi
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK
2.1. Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.2.1. Tình hình huy động vốn
2.1.2.2. Tình hình sử dụng vốn
2.1.2.3. Kết quả hoạt động tín dụng
2.2. Giới thiệu về sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
2.2.1. Sự ra đời của dịch vụ thẻ và đặc điểm thẻ ghi nợ quốc tế của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
2.2.1.1. Sự ra đời và phát triển của dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.1.2. Đặc điểm của thẻ ghi nợ quốc tế của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
2.2.2. Đặc điểm của thị trường thẻ Việt Nam
2.2.3. Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Agribank
2.2.4. Thực trạng các hoạt động marketing cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
2.2.4.1. Product – Sản phẩm
2.2.4.2. Price – Giá
2.2.4.3. Place – Phân phối
2.3. Thực trạng các hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
2.3.1. Quảng cáo – Advertising
2.3.2. Giao dịch cá nhân – Personal Selling
2.3.3. Khuyến mại (Xúc tiến bán – Sale Promotion)
2.3.4. Quan hệ công chúng (PR – Public Relations)
2.3.5. Marketing trực tiếp (Direct Marketing)
2.3.6. Đánh giá về những ưu điểm và những tồn tại của các hoạt động xúc tiến dành cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard
2.3.6.1. Ưu điểm
2.3.6.2. Những tồn tại và nguyên nhân
2.4. Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cung cấp
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP VỀ XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK
3.1. Phân tích SWOT cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank nói chung và sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard nói riêng
3.1.1. Điểm mạnh (Strengths)
3.1.2. Điểm yếu (Weaknesses)
3.1.3. Cơ hội (Oppurtunities)
3.1.4. Thách thức (Threats)
3.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
3.3. Các giải pháp xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank
3.3.1. Các giải pháp về quảng cáo (Advertising)
3.3.1.1. Phương tiện quảng cáo
3.3.1.2. Thông điệp quảng cáo
3.3.2. Các giải pháp về giao dịch cá nhân (Personal Selling)
3.3.3. Các giải pháp về khuyến mại (Xúc tiến bán – Promotion)
3.3.4. Các giải pháp về quan hệ công chúng (PR – Public Relations)
3.3.5. Các giải pháp về marketing trực tiếp (Direct Marketing)
3.4. Xây dựng chương trình xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank nhân dịp ngày lễ giáng sinh Noel năm 2011 và tết Dương lịch 2012
3.4.1. Xác định đối tượng nhận tin
3.4.2. Xác định mục tiêu nhận tin
3.4.3. Thiết kế thông điệp
3.4.4. Chọn phương tiện truyền thông
3.4.4.1. Khuyến mại
3.4.4.2. Quảng cáo
3.4.4.3. Hoạt động marketing trực tiếp
3.4.5. Xác định ngân sách truyền thông
3.4.6. Thu thập thông tin phản hồi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan