[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay
1.1.2. Phân loại cho vay
1.1.2.1. Theo thời hạn cho vay
1.1.2.2. Theo hình thức bảo đảm tiền vay
1.1.2.3. Theo mục đích sử dụng vốn
1.1.2.4. Theo phương thức cho vay
1.1.2.5 Theo phương thức hoàn trả
1.2. Các vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn
1.2.3. Phân loại hoạt động cho vay ngắn hạn
1.2.3.1. Cho vay khách hàng doanh nghiệp
1.2.3.2. Cho vay khách hàng cá nhân
1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay ngắn hạn
1.3.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Đối với nền kinh tế
1.3.2.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.3.2.3. Đối với khách hàng
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Những nhân tố khách quan
1.3.4.2. Những nhân tố chủ quan
1.3.4.3. Các yếu tố từ khách hàng
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong năm 2010 – 2012
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay)
2.2.3. Tình hình kinh doanh các hoạt động khác
2.3. Một số quy định chung trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân Hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay
2.3.2. Tài sản đảm bảo
2.3.3. Quy trình cho vay ngắn hạn
2.3.4. Các hình thức cho vay ngắn hạn
2.4. Thực trạng kết quả của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn 2010-2012
2.4.1. Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn
2.4.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay ngắn hạn
2.4.3. Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn
2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010 – 2012
2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.6. Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.6.1. Điểm mạnh về hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.6.2. Nhược điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.6.3. Nguyên nhân của các hạn chế trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
3.2. Giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
3.2.1. Thực hiện tốt quy trình cho vay
3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất mềm dẻo linh hoạt
3.2.3. Nâng cao khả năng thu thập và xử lí thông tin khách hàng
3.2.4. Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
3.2.5. Xây dựng và sử dụng hợp lí quỹ dự phòng rủi ro tín dụng
3.2.6. Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng
3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.8. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng
3.2.9. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan