[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bậc tôpô của ánh xạ A-Proper và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Bậc tôpô của ánh xạ A-Proper và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. ÁNH XẠ A-PROPER
1.1. Định nghĩa sơ đồ chiếu.
1.2. Ánh xạ A-proper
Chương 2. BẬC SUY RỘNG CỦA ÁNH XẠ A-PROPER
2.1. Định nghĩa bậc suy rộng của ánh xạ A-proper
2.2. Tính chất của bậc
Chương 3. ỨNG DỤNG CỦA BẬC SUY RỘNG
3.1. Phương trình với ánh xạ Fredholm chỉ số 0
3.2. Phương trình với dạng ánh xạ Fredholm chỉ số 0
3.3. Ứng dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan