[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bậc tôpô của một số lớp ánh xạ

[/kythuat]
[tomtat]
Bậc tôpô của một số lớp ánh xạ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. BẬC TÔ PÔ CỦA ÁNH XẠ CÔ ĐẶC
1.1. Độ đo phi compact
1.2. Ánh xạ cô đặc theo một độ đo phi compact
Chương 2. BẬC TÔPÔ CỦA ÁNH XẠ DƯƠNG
2.1. Không gian banach có thứ tự
2.2. Bậc tôpô của ánh xạ dương
2.3. Điểm bất động của ánh xạ dương
Chương 3. BẬC TÔPÔ CỦA ÁNH XẠ A–RIÊNG
3.1. Ánh xạ a-riêng
3.2 Bậc tôpô của ánh xạ a-riêng
Chương 4. BẬC TÔPÔ CỦA ÁNH XẠ ĐA TRỊ
4.1. Ánh xạ đa trị
4.3. Lát cắt xấp xỉ của ánh xạ đa trị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan