[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sư phạm tại Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm

[/kythuat]
[tomtat]
Khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sư phạm tại Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề về TUNN - TTSP
1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới về TUNN - TTSP
1.1.2. Những nghiên cứu trong nước về TUNN - TTSP
1.2. Lý luận về khả năng TUNN của SVSP trong TTSP
1.2.1. Khả năng TUNN
1.2.2. Thực tập và TTSP
1.2.3. Sinh viên sư phạm và các đặc điểm của sinh viên sư phạm
1.2.4. Khả năng TUNN của SVSP trong TTSP
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng TUNN của SVSP trong TTSP
1.3. Tiêu chí và thang điểm đánh giá khả năng TUNN của SVSP trường Đại học Quy Nhơn trong TTSP
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TẠI ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM
2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu
2.1.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu - Trường Đại học Quy Nhơn
2.1.2. Vài nét về khách thể nghiên cứu
2.2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu lý luận
2.2.2. Nghiên cứu thực tiễn
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng khả năng TUNN của SVSP trường Đại học Quy Nhơn trong TTSP
2.3.1. Nhận thức của SVSP trường Đại học Quy Nhơn về khả năng TUNN trong TTSP
2.3.2. Biểu hiện của khả năng TUNN của SVSP trong TTSP
2.3.3. Mức độ giải quyết các vấn đề trong TTSP thông qua tình huống giả định.
2.3.4. Tổng hợp khả năng TUNN của SVSP trường Đại học Quy Nhơn trong TTSP
2.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng TUNN của SVSP trường Đại học Quy Nhơn trong TTSP
2.3.6. Nguyên nhân SVSP chưa thực sự thích ứng với hoạt động nghề nghiệp trong quá trình TTSP
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TẠI ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRONG TTSP
3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp nâng cao khả năng TUNN của SVSP tại Đại học Quy Nhơn trong TTSP
3.2. Một số biện pháp nâng cao khả năng TUNN của SVSP tại Đại học Quy Nhơn
3.3. Kết quả nâng cao khả năng TUNN của SVSP tại Đại học Quy Nhơn theo mô hình thực nghiệm
3.3.1. Tổ chức thực nghiệm
3.3.1. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan