[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa sớm trên cây nhãn Xuồng cơm vàng (Dimocarpuslongan Lour.)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa sớm trên cây nhãn Xuồng cơm vàng (Dimocarpuslongan Lour.)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm cây nhãn Xuồng cơm vàng
1.1.1. Phân loại thực vật
1.1.2. Đặc điểm nông học của cây nhãn
1.1.3. Đặc điểm sinh học và nguồn gốc nhãn Xuồng cơm vàng
1.2. Một số khái niệm về sự phát triển ở thực vật có hoa
1.2.1. Đủ khả năng ra hoa
1.2.2. Cảm ứng ra hoa
1.2.3. Sự quyết định ra hoa
1.3. Sự chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản
1.3.1. Sự thay đổi về hình thái giải phẩu của chồi ngọn
1.3.2. Sự thay đổi về kiểu sắp xếp lá
1.3.3. Sự thay đổi về mặt sinh hóa của mô phân sinh ngọn chồi
1.3.4. Cấu trúc và chức năng của mô phân sinh ngọn chổi
1.4. Các yếu tố của sự ra hoa
1.4.1. Sự chuyển tiếp ra hoa
1.4.2. Sự tượng hoa
1.4.3. Sự tăng trưởng và nở hoa
1.4.4. Các chất nội sinh
1.4.5. Dinh dưỡng
1.5. Các kiểu nở hoa
1.6. Sự ra hoa của cây nhãn
1.7. Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa của cây nhãn
1.7.1. Môi trường
1.7.2. Giống
1.7.3. Chất điều hòa tăng trưởng
1.7.4. Biện pháp canh tác
1.8. Một số biện pháp xử lí ra hoa trên cây nhãn
1.8.1. Phương pháp khoanh (xiết) cành
1.8.2. Xử lí hóa chất
1.9. Các nghiên cứu liên quan tới cây nhãn
Chương II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung 1: Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến thời gian ra hoa trên cây nhãn Xuồng cơm vàng
2.2.2. Nội dung 2: Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến tỷ lệ ra hoa và chiều dài phát hoa (%) trên cây nhãn Xuồng cơm vàng
2.2.3. Nội dung 3: Quan sát hình thái giải phẫu của chồi non
2.2.4. Nội dung 4: Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến hoạt tính của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong đỉnh sinh trưởng của nhãn Xuồng cơm vàng
2.2.5. Nội dung 5: Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến năng suất cây nhãn Xuồng cơm vàng
2.2.6. Nội dung 6: Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến phẩm chất trái nhãn Xuồng cơm vàng
2.2.7. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến hiệu quả kinh tế
2.2.8. Phương pháp xử lí số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả
3.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến thời gian ra hoa của cây
3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến tỷ lệ (%) ra hoa và chiều dài phát hoa trên cây
3.1.3. Quan sát hình thái giải phẫu của đỉnh sinh trưởng trước xử lí và sau khi xử lí.
3.1.4. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến hoạt tính của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong đỉnh sinh trưởng của nhãn Xuồng cơm vàng
3.1.5. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến năng suất của trái nhãn Xuồng cơm vàng
3.1.6. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến phẩm của trái nhãn Xuồng cơm vàng
3.1.7. Hiệu quả kinh tế trên 0,1ha
3.2. Thảo luận
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan