[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của giống lan Dendrobium mini lai trong điều kiện nuôi cấy in vitro

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của giống lan Dendrobium mini lai trong điều kiện nuôi cấy in vitro
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược đặc điểm lan Dendrobium và lan Dendrobium mini
1.1.1. Đặc điểm hình thái
1.1.2. Điều kiện sinh thái
1.1.2.1. Nhiệt độ
1.1.2.2. Độ ẩm và chế độ tưới nước
1.1.2.3. Ánh sáng
1.1.2.4. Nhu cầu dinh dưỡng
1.1.3. Các phương pháp nhân giống cây lan Dendrobium và Dendrobium mini ngoài tự nhiên
1.1.3.1. Giao phấn
1.1.3.2. Phương pháp tách chiết
1.2. Sơ lược phương pháp nhân giống in vitro
1.2.1. Lược sử phát triển của công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật
1.2.2. Tầm quan trọng của phương pháp nhân giống in vitro
1.2.3. Điều kiện nhân giống in vitro
1.2.4. Các giai đoạn nuôi cấy mô thực vật
1.2.4.1. Giai đoạn 1: Chọn lựa và khử trùng mẫu
1.2.4.2. Giai đoạn 2: Tạo thể nhân giống
1.2.4.3. Giai đoạn 3: Nhân giống in vitro
1.2.4.4. Giai đoạn 4: Tái sinh cây in vitro hoàn chỉnh
1.2.4.5. Giai đoạn 5: Chuyển cây con ra vườm ươm
1.2.5. Những ưu điểm và khó khăn trong nhân giống in vitro
1.2.5.1. Ưu điểm
1.2.5.2. Khó khăn
1.2.6. Sơ lược các kỹ thuật dùng trong nuôi cấy mô thực vật
1.2.6.1. Nuôi cấy phôi
1.2.6.2. Nuôi cấy mô và cơ quan tách rời
1.2.6.3. Nuôi cấy mô phân sinh
1.2.6.4. Nuôi cấy bao phấn
1.2.6.5. Nuôi cấy tế bào đơn
1.2.6.6. Nuôi cấy protoplast
1.2.7. Các phương pháp nhân giống in vitro cho lan Denrdobium
1.2.7.1. Nhân giống bằng chồi nách
1.2.7.2. Nhân giống bằng chồi đỉnh
1.2.7.3. Nhân giống bằng chồi bất định
1.2.7.4. Nhân giống qua nuôi cấy callus
1.2.7.5. Nhân giống bằng các đoạn giả hành
1.2.7.6. Nuôi cấy hạt lai
1.2.7.7. Dung hợp tế bào trần
1.3. Sơ lược về phương pháp nuôi cấy lớp mỏng tế bào (TCL)
1.4. Sơ lược phương pháp nuôi cấy tế bào trong môi trường lỏng lắc (nuôi cấy dịch treo tế bào)
1.5. Giới thiệu về phôi soma và protocorm like bodies (PLBs)
1.5.1. Giới thiệu về phôi soma
1.5.2. Giới thiệu về PLBs
1.6. Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
1.7. Một số chất hữu cơ dùng trong nuôi cấy in vitro
1.8. Một số công trình nghiên cứu về lan Dendrobium in vitro
1.8.1. Trong nước
1.8.2. Trên thế giới
CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.1.1. Vật liệu nuôi cấy
2.1.2. Thiết bị và dụng cụ
2.1.3. Hóa chất
2.2. Môi trường và điều kiện nuôi cấy
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Nội dung 1: Khảo sát phương pháp khử trùng mẫu
2.4.2. Nội dung 2: Khảo sát các loại môi trường nuôi cấy cảm ứng tạo chồi lan Dendrobium mini lai
2.4.3. Nội dung 3: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng cảm ứng tạo chồi lan Dendrobium mini lai
2.4.4. Nội dung 4: Khảo sát các điều kiện nuôi cấy đến khả năng cảm ứng tạo chồi lan Dendrobium mini lai
2.4.5. Nội dung 5: Khảo sát ảnh hưởng của các hợp chất hữu cơ: vitamin, đường, nước dừa, khoai tây, bánh dầu đến khả năng nhân nhanh chồi và sự sinh trưởng của giống lan Dendrobium mini lai
2.4.6. Xử lý, phân tích số liệu, dữ kiện
2.5. Thời gian nghiên cứu
2.6. Nơi thực hiện đề tài
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Kết quả 1: Khảo sát phương pháp khử trùng mẫu
3.2. Kết quả 2: Khảo sát các loại môi trường nuôi cấy cảm ứng tạo chồi lan Dendrobium mini lai
3.3. Kết quả 3: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng cảm ứng tạo chồi lan Dendrobium mini lai
3.4. Kết quả 4: Khảo sát các điều kiện nuôi cấy đến khả năng cảm ứng tạo chồi lan Dendrobium mini lai
3.5. Kết quả 5: Khảo sát ảnh hưởng của các hợp chất hữu cơ: vitamin, đường, nước dừa, khoai tây, bánh dầu và vitamin đến khả năng nhân nhanh chồi và sự sinh trưởng của giống lan Dendrobium mini lai
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan