[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát quá trình chín trái ở cây cà phê chè (Coffea arabica L.)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát quá trình chín trái ở cây cà phê chè (Coffea arabica L.)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định nghĩa trái
1.2. Quá trình chín trái
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Sự biến đổi của trái trong giai đoạn chín
1.3. Vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong quá trình tăng trưởng và phát triển trái
1.3.1. Auxin
1.3.2. Gibberellin
1.3.3. Cytokinin
1.3.4. Abscisic acid
1.3.5. Ethylene thể hiện vai trò trung tâm trong sự chín trái
1.4. Cây cà phê và các nghiên cứu liên quan
1.4.1. Cây cà phê
1.4.2. Lịch sử phát hiện
1.4.3. Đặc điểm của cây cà phê
1.4.4. Các nghiên cứu liên quan đến cây cà phê
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU- PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
2.2. Phương pháp
2.2.1. Quan sát sự phát triển của trái cà phê ngoài vườn
2.2.2. Quan sát hình thái giải phẫu
2.2.3. Xác định kích thước,trọng lượng tươi và khô của trái cà phê
2.2.4. Đo cường độ hô hấp
2.2.5. Đo hàm lượng đường tan, tinh bột, acid hữu cơ và carotenoid
2.2.6. Đo hoạt tính các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
2.2.7. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên trái cà phê trong phòng thí nghiệm
2.2.8. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên trái cà phê trong vườn
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. Quan sát sự phát triển của trái cà phê ngoài vườn
3.2. Quan sát hình thái giải phẫu
3.3. Kích thước, trọng lượng tươi và trọng lượng khô
3.4. Cường độ hô hấp
3.5. Hàm lượng đường, tinh bột, carotenoid và acid hữu cơ
3.6. Hoạt tính các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
3.7. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên trái cà phê trong phòng thí nghiệm.
3.8. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên trái cà phê trong vườn
3.8.1. Xử lý chất điều hòa sinh trường thực vật lên từng trái riêng lẻ
3.8.2. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên cành mang trái
3.8.3. Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của trái sau xử lý
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan