[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát sự kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát sự kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH - SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Klebsiella pneumoniae
1.1.1. Đặc điểm vi sinh học
1.1.1.1. Hình thái và cấu trúc
1.1.1.2. Cấu trúc kháng nguyên
1.1.1.3. Cấu trúc bộ gen
1.1.1.4. Tính chất nuôi cấy
1.1.1.5. Tính chất hóa sinh
1.1.2. Khả năng gây bệnh
1.1.2.1. Cơ chế gây bệnh
1.1.2.2. Biểu hiện lâm sàng
1.1.3. Chẩn đoán vi sinh vật
1.1.4. Phòng bệnh và điều trị
1.2. Kháng sinh và cơ chế tác động của kháng sinh
1.2.1. Định nghĩa kháng sinh
1.2.2. Phân loại kháng sinh
1.2.2.1. Dựa vào khả năng tác dụng
1.2.2.2. Dựa vào phổ tác dụng
1.2.2.3. Dựa vào nguồn gốc
1.2.2.4. Dựa trên cấu trúc hóa học
1.2.2.5. Dựa vào cơ chế tác dụng của kháng sinh
1.3. Cơ chế tác động của kháng kháng sinh
1.4. Cơ chế kháng kháng sinh
1.4.1. Bản chất di truyền của tính đề kháng và các phương thức chuyển tải gen
1.4.1.1. Đề kháng tự nhiên
1.4.1.2. Đề kháng mắc phải
1.4.2. Cơ chế kháng kháng sinh
1.4.2.1. Tạo enzyme phân hủy kháng sinh làm bất hoạt kháng sinh
1.4.2.2. Thay đổi tính thấm của tế bào vi khuẩn
1.4.2.3. Thay đổi cấu trúc receptor của kháng sinh làm giảm gắn kết của kháng sinh với điểm tiếp nhận
1.4.2.4. Bơm đẩy
1.4.3. Cơ chế kháng một số nhóm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm
1.4.3.1. Kháng Penicillin và Cephalosporin
1.4.3.2. Kháng Carbapenemes
1.4.3.3. Kháng Aminoglycoside
1.4.3.4. Kháng Fuoroquinolones
1.4.3.5. Kháng Tetracyclin
1.4.3.6. Kháng Sulfonamid
1.5. Tình hình kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae trên thế giới và trong nước
1.5.1. Trên thế giới
1.5.1. Tại Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Cỡ mẫu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.1.4. Địa điểm thực hiện đề tài
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Vật liệu
2.2.2. Phương pháp thực hiện
2.2.2.1. Nuôi cấy vi khuẩn từ bệnh phẩm: đàm, mủ, máu, dịch não tủy, nước tiểu
2.2.2.2. Nhuộm Gram: xác định vi khuẩn Gram âm
2.2.2.3. Dùng các thử nghiệm sinh hóa để định danh Klebsiella pneumoniae
2.2.2.4. Làm kháng sinh đồ theo phương pháp Kirby- Bauer
2.2.2.5. Thử nghiệm đĩa đôi
2.2.2.6 Thử nghiệm Hodge test
2.2.2.7. Phương pháp PCR phát hiện gen kháng kháng sinh
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc tính mẫu
3.1.1. Đặc tính về giới tính của bệnh nhân
3.1.2. Đặc tính về tuổi bệnh nhân
3.2. Sự phân bố vi khuẩn Klebsiella pneumoniae trong các loại bệnh phẩm
3.3. Khảo sát mức độ kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae
3.4. Tỉ lệ Klebsiella pneumoniae sinh β-lactamase phổ rộng
3.5. Tỉ lệ Klebsiella pneumoniae sinh carbapenemase
3.6. Kết quả PCR
3.6.1. Gen CMY-2
3.6.2. Gen blaOXA -1
3.6.3. Gen blaNDM-1
3.6.4. Gen blaIMP
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan