[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát sự kháng kháng sinh của Pseudomonas Aeruginosa phân lập được trên bệnh phẩm tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01- 06/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát sự kháng kháng sinh của Pseudomonas Aeruginosa phân lập được trên bệnh phẩm tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01- 06/2014
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH - SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Một số nét về vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa
1.1.1. Đặc tính và phân loại
1.1.2. Độc lực và khả năng gây bệnh
1.2. Nhiễm trùng bệnh viện
1.2.1. Khái niệm nhiễm trùng bệnh viện
1.2.2. Các tác nhân gây nhiễm trùng bệnh viện
1.2.3. Pseudomonas aeruginosa gây nhiễm trùng bệnh viện
1.3. Kháng sinh
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Phân loại
1.3.3. Kháng sinh Carbapenem và enzyme carbapenemase
1.3.4. Cơ chế tác động của kháng sinh
1.3.5. Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
1.4. Sơ lược tình hình nghiên cứu sự kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa trên thế giới và trong nước
1.4.1. Trong nước
1.4.2. Trên thế giới
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng
2.2.2. Cỡ mẫu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Vật liệu
2.3.2. Phương pháp thực hiện
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc tính bệnh nhân
3.1.1. Đặc tính về bệnh nhân nhiễm Pseudomonas aeruginosa theo giới tính
3.1.2. Đặc tính về bệnh nhân nhiễm Pseudomonas aeruginosa theo độ tuổi
3.2. Sự phân bố của Pseudomonas aeruginosa trong bệnh phẩm
3.3. Khảo sát mức độ kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa
3.4. Các chủng sản xuất carbapenemase được sàng lọc nhanh theo phương pháp Hodge test
3.5. Một số gene mã hóa enzyme carbapenemase được phát hiện ở Pseudomonas aeruginosa
3.5.1. Gene blaVIM2
3.5.2. Gene blaSIM1
3.5.3. Gene blaNDN1
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan