[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát về mặt thực vật học và tác dụng kháng vi sinh vật của cây lục bình [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms]

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát về mặt thực vật học và tác dụng kháng vi sinh vật của cây lục bình [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms]
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CÂY LỤC BÌNH
1.1.1. Phân loại
1.1.2. Đặc điểm thực vật học
1.1.3. Phân bố
1.1.4. Thành phần hóa học
1.1.5. Bộ phận dùng
1.1.6. Tác dụng dược lí
1.2. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA CÂY LỤC BÌNH
1.2.1. Một số nghiên cứu trên thế giới về hoạt tính kháng vi sinh vật của Lục bình
1.2.2. Nghiên cứu ở Việt Nam về hoạt tính kháng vi sinh vật của Lục bình
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU
1.3.1. Các quá trình xảy ra trong chiết xuất
1.3.1.1. Sự hòa tan
1.3.1.2. Sự khuếch tán
1.3.1.3. Sự thẩm thấu
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất
1.3.2.1. Nguyên liệu
1.3.2.2. Dung môi
1.3.2.3. Kĩ thuật chiết
1.3.3.1. Phương pháp ngâm
1.3.3.2. Phương pháp ngấm kiệt
1.3.3.3. Phương pháp chiết phân bố lỏng – lỏng
1.4. MỘT SỐ VI SINH VẬT GÂY BỆNH
1.4.1. Staphylococcus aureus
1.4.2. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
1.4.3. Streptococcus faecalis
1.4.4. Escherichia coli
1.4.5. Pseudomonas aeruginosa
1.4.6. Candida albicans
1.5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT
1.5.1. Phương pháp khuếch tán
1.5.2. Phương pháp pha loãng
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
2.1.1. Thời gian nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
2.2.1. Vật liệu khảo sát về thực vật học
2.2.2. Nguyên liệu chiết xuất
2.2.3. Vi sinh vật thử nghiệm
2.2.4. Hóa chất
2.2.5. Môi trường nuôi cấy và thử hoạt tính kháng vi sinh vật
2.2.5.1. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
2.2.5.2. Môi trường thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật
2.2.6. Thiết bị sử dụng
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp khảo sát về mặt thực vật học
2.3.1.1. Đặc điểm hình thái
2.3.1.2. Đặc điểm giải phẫu
2.3.2. Phương pháp chiết xuất cao dược liệu
2.3.2.1. Phương pháp chiết nguội
2.3.2.2. Phương pháp chiết nóng
2.3.2.3. Phương pháp chiết phân đoạn
2.3.4. Phương pháp xác định hoạt tính kháng vi sinh vật
2.3.5. Phương pháp xác định nồng độ tối thiểu ức chế vi sinh vật
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC
3.1.1. Đặc điểm hình thái
3.1.2. Đặc điểm giải phẫu
3.2. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT
3.2.1. Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật của dịch chiết
3.2.2. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao Lục bình sau khi chiết phân đoạn
3.3. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ TỐI THIỂU ỨC CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN VI KHUẨN (MIC)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan