[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát về mặt thực vật học và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dịch chiết từ cây Trinh nữ (Mimosa pudica L.) và quả Lựu (Punica granatum L.)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát về mặt thực vật học và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dịch chiết từ cây Trinh nữ (Mimosa pudica L.) và quả Lựu (Punica granatum L.)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY TRINH NỮ VÀ CÂY LỰU
1.1.1. Cây Trinh nữ
1.1.1.1. Vị trí phân loại
1.1.1.2. Đặc điểm hình thái
1.1.1.3. Phân bố, sinh thái
1.1.1.4. Bộ phận dùng
1.1.1.5. Thành phần hóa học
1.1.1.6. Tính vị, tác dụng
1.1.1.7. Công dụng
1.1.2. Cây Lựu
1.1.2.1. Vị trí phân loại
1.1.2.2. Đặc điểm hình thái
1.1.2.3. Phân bố, sinh thái
1.1.2.4. Bộ phận dùng
1.1.2.5. Thành phần hóa học
1.1.2.6. Tính vị, tác dụng
1.1.2.7. Công dụng
1.2. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA CÂY TRINH NỮ VÀ CÂY LỰU
1.2.1. Cây Trinh nữ
1.2.2. Cây Lựu
1.3. CÁC VI KHUẨN VÀ NẤM GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP
1.3.1. Staphylococcus aureus
1.3.2. MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)
1.3.3. Streptococcus faecalis
1.3.4. Escherichia coli
1.3.5. Pseudomonas aeruginosa
1.3.6. Candida albicans
1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU
1.4.1. Phương pháp chiết lạnh
1.4.2. Phương pháp chiết nóng
1.4.3. Phương pháp chiết lỏng – lỏng
1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT
1.5.1. Phương pháp khuếch tán
1.5.1.1. Nguyên tắc
1.5.1.2. Một số phương pháp thường được sử dụng
1.5.2. Phương pháp pha loãng
1.5.2.1. Nguyên tắc
1.5.2.2. Một số phương pháp thường được sử dụng
1.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm
1.5.3.1. Mật độ tế bào
1.5.3.2. Môi trường dùng thử và pH của môi trường
1.5.3.3. Nhiệt độ và thời gian ủ
1.5.3.4. Điểm dừng đọc kết quả
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU
2.1.1. Vật liệu khảo sát về thực vật học
2.1.2. Vi sinh vật thử nghiệm
2.1.3. Môi trường thử nghiệm
2.1.4. Nguyên liệu
2.1.5. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
2.2.1. Phương pháp khảo sát về mặt thực vật học
2.2.1.1. Đặc điểm hình thái
2.2.1.2. Đặc điểm giải phẫu
2.2.2. Phương pháp chiết xuất cao dược liệu
2.2.2.1. Chiết xuất cao thô
2.2.2.2. Thăm dò dung môi chiết xuất
2.2.3. Phương pháp tinh chế cao toàn phần
2.2.3.1. Phương pháp tinh chế cao toàn phần 1
2.2.3.2. Phương pháp tinh chế cao toàn phần 2
2.2.4. Phương pháp xác định hoạt tính kháng vi sinh vật của cao dược liệu
2.2.4.1. Chuẩn bị vi sinh vật thử nghiệm
2.2.4.2. Phương pháp khuếch tán
2.2.4.3. Phương pháp pha loãng
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT VỀ MẶT THỰC VẬT HỌC
3.1.1. Cây Trinh nữ
3.1.1.1. Đặc điểm hình thái
3.1.1.2. Đặc điểm giải phẫu
3.1.2. Quả Lựu
3.1.2.1. Đặc điểm hình thái
3.1.2.2. Đặc điểm giải phẫu
3.2. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM CỦA CAO DƯỢC LIỆU
3.2.1. Tác động kháng vi sinh vật của cây Trinh nữ
3.2.1.1. Tác động kháng vi sinh vật của các cao chiết thô từ cây Trinh nữ
3.2.1.2. Thăm dò dung môi chiết xuất toàn cây Trinh nữ
3.2.1.3. Tinh chế cao toàn cây Trinh nữ
3.2.1.4. Nồng độ tối thiểu ức chế sự phát triển S. aureus (MIC) của cao chiết cây Trinh nữ
3.2.2. Tác động kháng vi sinh vật của các cao chiết từ quả Lựu
3.2.2.1. Tác động kháng vi sinh vật của các cao chiết thô từ quả Lựu
3.2.2.2. Thăm dò dung môi chiết xuất vỏ quả Lựu
3.2.2.3. Tinh chế cao chiết vỏ quả Lựu
3.2.2.4. Nồng độ tối thiểu ức chế vi sinh vật (MIC) của cao chiết vỏ quả Lựu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan