[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về kỹ thuật thủy canh và hệ thống thủy canh hồi lưu.
1.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng thủy canh hồi lưu trên thế giới và ở Việt Nam. 1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội thành phố Đà Nẵng.
1.4. Tình hình sản xuất rau của thành phố Đà Nẵng.
1.5. Đặc tính sinh học của cây.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phạm vị nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Khả năng sinh trưởng, phát triển của một số loại rau trồng bằng kỹ thuật thủy canh hồi lưu.
3.2. Năng suất của một số loại rau trồng bằng kỹ thuật thủy canh hồi lưu.
3.3. Chất lượng của một số loại rau trồng bằng kỹ thuật thủy canh hồi lưu.
3.4. Đánh giá độ an toàn của các loại rau trồng bằng kỹ thuật thủy canh hồi lưu.
3.5. Khái toán chi phí lắp đặt và vận hành hệ thống thủy canh hồi lưu đối với một hộ gia đình.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan