[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa TiO2 có cấu trúc Nano

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa TiO2 có cấu trúc Nano
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về vật liệu nano TiO2.
1.2. Ứng dụng quang xúc tác của vật liệu TiO2.
1.3. Một số nguyên cứu và ứng dụng của vật liệu xúc tác quang hóa TiO2.
1.4. Tình hình nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang hóa TiO2 có cấu trúc nano trong và ngoài nước.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và dụng cụ.
2.2. Chế tạo vật liệu.
2.3. Các phương pháp đặc trưng vật liệu.
2.4. Khảo xác hoạt tính quang xúc tác.
2.5. Một số ứng dụng quang xúc tác của vật liệu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc trưng, tính chất của vật liệu.
3.2. Khảo sát hoạt tính quang xúc tác.
3.3. Thử nghiệm một số ứng dụng của TN1-3.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan