[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thặng dư chính phương, kí hiệu Legendre, kí hiệu Jacobi và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Thặng dư chính phương, kí hiệu Legendre, kí hiệu Jacobi và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: THĂNG DƯ CHÍNH PHƯƠNG THĂNG DƯ KHÔNG CHÍNH PHƯƠNG KÍ HIỆU LEGENDRE
1.1. Thặng dư chính phương – thặng dư không chính phương.
1.2. Kí hiệu Legendre.
1.3. Định luật vê tính thuận nghịch chính phương.
Chương 2: KÍ HIỆU JACOBI VÀ SÔ GIẢ NGUYÊN TỐ EULER
2.1. Kí hiệu Jacobi.
2.2. Các tính chất của kí hiệu Jacobi.
2.3. Định luật về tính thuận nghịch đối với kí hiệu Jacobi.
2.4. Số giả nguyên tố Euler.
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀ CÁC BÀI TOÁN
3.1. Chứng minh đông dư thức bậc hai có dạng ax2 + bx + c ≡ a(mod p), có nghiệm với p là số nguyên tố lẻ, (a, p) = 1.
3.2. Tìm nghiệm của đồng dư thức bậc hai có dạng x2 ≡ a(mod pn), n ∈ N* là số nguyên tố lẻ và (a, p) = 1.
3.3. Mot sô bài toán khác.
3.4. Bài tập tham khảo.
KÊT LUAN
[/tomtat]

Bài viết liên quan