[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Hưng Yên - phòng giao dịch Khoái Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Hưng Yên - phòng giao dịch Khoái Châu
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại Doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của Doanh nghiệp đối với nền kinh tế
1.2. Tổng quan về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại và đặc điểm của Ngân hàng thương mại
1.2.2. Những hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại
1.2.3. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.3. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với khách hàng doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm cho vay đối với Doanh nghiệp
1.3.2. Quy trình cho vay đối với Doanh nghiệp
1.4. Đánh giá chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM
1.4.1. Khái niệm chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp
1.4.2. Chỉ tiêu định tính
1.4.3. Chỉ tiêu định lượng
1.5. Tính cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp
1.6.1. Các yếu tố khách quan
1.6.2. Các yếu tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH HƯNG YÊN – PHÒNG GIAO DỊCH KHOÁI CHÂU
2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.2. Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng từng phòng ban của Vietcombank Khoái Châu
2.1.4. Những hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – Phòng giao dịch Khoái Châu
2.1.5. Chính sách cho vay tại Vietcombank Khoái Châu
2.2. Khái quát tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên Nam – Chi nhánh Hưng Yên
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.2.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.2.3. Tình hình sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.3.1. Doanh số cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp
2.3.2. Doanh số thu nợ
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5. Đánh giá chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những thuận lợi, khó khăn
2.5.3. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HƯNG YÊN – PHÒNG GIAO DỊCH KHOÁI CHÂU
3.1. Đánh giá chung
3.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
3.2.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.2.2. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng Doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
3.3.1. Quảng bá thương hiệu
3.3.2. Hoạt động thu nợ và xử lý nợ
3.3.3. Đào tạo cán bộ tín dụng
3.3.4. Cải tiến quy trình cho vay
3.3.5. Tăng cường hoạt động tư vấn cho Doanh nghiệp
3.3.6. Một số giải pháp khác
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Đối với Chính phủ
3.4.2. Đối với NHNN Việt Nam
3.4.3. Đối với NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.4.4. Đối với NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – PGD Khoái Châu
3.4.5. Kiến nghị với các DN hoạt động trên địa bàn và UBND huyện Khoái Châu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan