[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Autoid

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Autoid
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.3.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện của vốn lưu động
1.1.3.2. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Yêu cầu đối với công tác quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3. Nội dung cơ bản của công tác quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3.2. Quản lý các khoản phải thu
1.2.3.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.3.4. Quản lý TSNH khác
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động chung
1.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOID
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Autoid
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Autoid
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Autoid
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề inh doanh của công ty Cổ phần Autoid
2.2. Khái quát tình hình kinh doanh của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011-2013
2.3. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1. Kết cấu vốn lưu động của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011-2013
2.3.2. Tình hình biến động nợ ngắn hạn của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011 – 2013
2.3.3. Chính sách quản lý vốn lưu động của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011 – 2013
2.3.4. Tình hình quản lý vốn lưu động của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011-2013.
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ phần Autoid giai đoạn 2011-2013
2.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động chung
2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hả năng thanh toán
2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận của vốn lưu động
2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ phần Autoid.
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOID
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Autoid
3.2.1. Quản lý vốn bằng tiền
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý hoản phải thu hách hàng
3.2.4. Giải pháp nhằm nâng cao hả năng sinh lời của vốn lưu động
3.2.5. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.2.6. Một số biện pháp hác
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan