[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Yên Mỹ Hưng Yên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Yên Mỹ Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHTM
1.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3 Vai trò của DNVVN đối với nền kinh tế
1.2 Hoạt động cho vay ngân hàng đối với DNVVN
1.2.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.2.2 Các hoạt động chủ yếu của NHTM
1.2.2.1 Hoạt động huy động vốn
1.2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn
1.2.3 Khái niệm cho vay trong ngân hàng
1.2.4 Đặc điểm của cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5 Vai trò hoạt động cho vay đối với DNVVN
1.3 Hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNVVN
1.3.1 Quan niệm hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNVVN
1.3.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay đối với ĐNVVN
1.3.2.1 Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.3.3 Các nhân tố ảnh hướng đến hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNV&N của NHTM
1.3.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.3.2 Nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH YÊN MỸ
2.1 Giới thiệu về AGIBANK – Chi nhánh Yên Mỹ
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Tình hình cơ cấu tổ chức và nhân sự
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của AGIBANK - chi nhánh Yên Mỹ trong giai đoạn 2012-2014
2.1.3.1 Tình hình hoạt động huy động vốn
2.1.3.2 Tình hình hoạt động sử dụng vốn
2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNVVN tại AGRIBANK chi nhánh Yên Mỹ - Hưng Yên
2.2.1 Chính sách cho vay đối với DNVVN tại AGRIBANK chi nhánh Yên Mỹ
2.2.1.1 Đối tượng cho vay (DNVVN)
2.2.1.2 Chính sách về định giá
2.2.1.3 Nguyên tắc cho vay
2.2.1.4 Phương thức cho vay
2.2.1.5 Hình thức đảm bảo tiền vay
2.2.2 Hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNVVN tại AGRIBANK Yên Mỹ
2.2.2.1 Số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng tại chi nhánh AGRIBANK Yên Mỹ
2.2.2.2 Tình hình doanh số cho vay, doanh số thu nợ của DNVVN tại AGRIBANK Yên Mỹ giai đoạn 2012-2014
2.2.2.3 Dư nợ cho vay DNVVN tại AGRIBANK Yên Mỹ giai đoạn 2012-2014
2.2.2.4 Tình hình dư nợ quá hạn, nợ xấu đôi với DNVVN
2.2.2.5 Vòng quay vốn cho vay đối với DNVVN tại AGRIBANK Yên Mỹ
2.2.2.6 Lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay đối với DNVVN
2.3 Nhận xét về kết quả hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại AGRIBANK Chi nhánh Yên Mỹ
2.3.1 Những thành tựu đạt được
2.3.2 Những hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH YÊN MỸ
3.1 Định hướng và mục tiêu chung
3.1.1 Định hướng phát triển DNVVN của Nhà nước
3.1.2 Định hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh của AGRIBANK
3.1.3 Định hướng hoạt động cho vay của AGRIBANK chi nhánh Yên Mỹ đối với DNVVN
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNVVN tại AGRIBANK chi nhánh Yên Mỹ
3.2.1 Tăng cường nghiên cứu, phát triển nhằm đa dạng hóa hình thức cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của DNVVN
3.2.2 Đa dạng hóa cho vay các ngành nghề để giảm thiểu rủi ro
3.2.3 Áp dụng một cơ chế lãi suất linh hoạt
3.2.4 Hoàn thiện chính sách khách hàng
3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing
3.2.6 Thực hiện tốt công tác thẩm định trước khi cho vay
3.2.7 Tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nợ
3.2.8 Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo tiền vay
3.2.9 Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả
3.2.10 Nâng cao trình độ cho cán bộ tín dụng
3.2.11 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3.4 Kiến nghị đối với các DNVVN
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan