[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại KOREA Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại KOREA Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KOREA VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
2.2.1. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3. Đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KOREA VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Korea Việt Nam
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan