[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO LONG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
2.1.1. Thông tin cơ bản về Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Bảo Long
2.2.1. Thực trạng quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
2.2.2. Tình hình quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Bảo Long
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO LONG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Long
3.2.1. Xác định mức dự trữ tiền
3.2.2. Áp dụng mô hình Z-core trong tính điểm tín dụng khách hàng
3.2.3. Bổ sung chính sách thu hồi nợ trong công ty
3.2.4. Đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn
3.3.5. Các giải pháp khác
3.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan