[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tin học Tuấn Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tin học Tuấn Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2. Khái quát về tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm chung
1.1.2.2. Phân loại về tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.3. Nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp
1.2. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.2.3. Vai trò tài sản ngắn hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng TSNH
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng TSNH
1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH
1.4. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1.2. Cơ sở hạ tầng
1.4.1.3. Năng lực quản lý
1.4.1.4. Trình độ nhân viên
1.4.1.5. Nhu cầu tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.4.2.1. Môi trường chính trị - xã hội
1.4.2.2. Môi trường kinh tế
1.4.2.3. Môi trường tự nhiên
1.4.2.4. Môi trường khoa học công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC TUẤN THÀNH
2.1. Tổng quan về công ty TNHH tin học Tuấn Thành
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động
2.1.3. Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Tin học Tuấn Thành
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tin học Tuấn Thành giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tin học Tuấn Thành giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Tình hình tài sản của công ty TNHH Tin học Tuấn Thành giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Tình hình nguồn vốn của công ty TNHH Tin học Tuấn Thành giai đoạn 2011-2013
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tin học Tuấn Thành giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tin học Tuấn Thành giai đoạn 2011-2013
2.3.2. Thực trạng tài trợ tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tin học Tuấn Thành
2.3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tin học Tuấn Thành
2.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.3.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động
2.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tin học Tuấn Thành.
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những điểm hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC TUẤN THÀNH
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Tin học Tuấn Thành
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tin học Tuấn Thành
3.2.1. Xây dựng chính sách quản lý tiền mặt
3.2.2. Xây dựng chính sách quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Xây dựng chính sách quản lý khoản phải thu
3.2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm về chính sách chăm sóc khách hàng
3.2.5. Chú trọng tìm kiếm thị trường nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm
3.2.6. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, người quản lý
3.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý
3.2.8. Hoàn thiện hệ thống thông tin bên ngoài
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan