[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.3.2. Phân loại theo tính thanh khoản
1.1.3.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Nội dung sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Chính sách sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.2. Chính sách sử dụng tiền mặt
1.2.3.3. Chính sách sử dụng các khoản phải thu
1.2.3.4. Chính sách sử dụng hàng tồn kho
1.2.3.5. Chính sách sử dụng tài sản ngắn hạn khác
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn doanh nghiệp
1.2.4.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn
1.2.4.4. Chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn
1.2.4.5. Hệ số đảm nhiệm của tài sản ngắn hạn so với doanh thu
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Nhóm các nhân tố chủ quan.
1.3.1.1. Nhân tố con người
1.3.1.2. Trình độ trang bị kỹ thuật
1.3.1.3. Công tác quản lý, tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Nhân tố kinh tế
1.3.2.2. Nhân tố pháp lý
1.3.2.3. Nhân tố công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu khái quát về Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
2.2.1. Một số kết quả hoạt động của Xí nghiệp
2.2.1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.1.2. Bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích các chính sách sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.1. Chính sách sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.2. Chính sách sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.2.3. Chính sách sử dụng các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.2.4. Chính sách sử dụng hàng tồn kho
2.2.2.5. Chính sách sử dụng tài sản ngắn hạn khác
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
2.2.3.5. Hệ số đảm nhiệm của tài sản ngắn hạn
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội giai đoạn 2012-2014
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
3.1.1. Khái quát về môi trường kinh doanh của Xí nghiệp
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
3.2. Các giải phát thúc đẩy phát triển kinh doanh của Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư Hà Nội
3.2.1. Tăng doanh thu, giảm chi phí cho Xí nghiệp
3.2.2. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý
3.2.3. Quản trị tiền mặt
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho một cách phù hợp
3.2.5. Biện pháp nâng cao chất lượng lao động
3.2.6. Tăng cường quản trị Xí nghiệp
3.2.7. Củng cố và nâng cao uy tín của Xí nghiệp trên thị trường
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Xí nghiệp
3.3.2. Đối với Chính phủ
3.3.3. Đối với Bộ tài chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan