[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Xây dựng Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Xây dựng Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3.1. Phân loại vốn lưu động theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.3.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện
1.1.3.3. Phân loại vốn lưu động theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.3.4. Phân loại vốn lưu động theo nguồn hình thành
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Tầm quan trọng của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.6. Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.6.1. Nguyên tắc xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.6.2. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Chiến lược quản lý vốn lưu động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.3.1. Khả năng thanh toán hiện hành
1.2.3.2. Khả năng thanh toán nhanh
1.2.3.3. Khả năng thanh toán tức thời
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.2.4.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động
1.2.4.3. Hàm lượng vốn lưu động
1.2.4.4. Tỷ suất sinh lời vốn lưu động
1.2.5. Xác định vòng quay của tiền
1.2.5.1. Thời gian quay vòng hàng lưu kho
1.2.5.2. Thời gian thu nợ trung bình
1.2.5.3. Thời gian trả nợ trung bình
1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.6.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
1.2.6.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
1.2.6.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
1.2.6.4. Phân tích Dupont
1.3. Chiến lược quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Quản trị tài sản lưu động và nợ ngắn hạn
1.3.2. Quản trị vốn bằng tiền
1.3.2.1. Lợi ích của việc nắm giữ tiền
1.3.2.2. Rủi ro của việc nắm giữ tiền
1.3.3. Quản trị các khoản phải thu
1.3.3.1. Mục tiêu quản trị các khoản phải thu
1.3.3.2. Quy mô các khoản phải thu khách hàng
1.3.3.3. Mô hình cơ bản
1.3.4. Quản trị vốn bằng hàng tồn kho
1.4. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.4.1. Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của VLĐ đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.4.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
1.5. Các nhân tố tác động tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1.2. Vốn điều lệ, cổ phần sáng lập công ty
2.1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của cổng ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.2.1. Tình hình cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.2.2. Thực trạng phân bổ và quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.2.2.1. Cơ cấu vốn bằng tiền
2.2.2.2. Cơ cấu các khoản phải thu
2.2.2.3. Cơ cấu hàng tồn kho
2.2.2.4. Cơ cấu tài sản lưu động khác
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.2.4. Tình hình hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng hà nội
2.2.4.1. Nhu cầu vốn lưu động
2.2.4.2. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.2.4.3. Mức tiết kiệm vốn lưu động
2.2.4.4. Hàm lượng vốn lưu động
2.2.4.5. Tỷ suất sinh lời vốn lưu động
2.2.4.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.2.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.5.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
2.2.5.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
2.2.5.3. Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)
2.2.5.4. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội trong giai đoạn 2015 - 2016
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Giải pháp cụ thể
3.2.2.1. Tăng cường quản trị vốn bằng tiền và khả năng thanh toán
3.2.2.2. Tăng cường quản trị, cân đối hàng tồn kho
3.2.2.3. Tăng cường công tác quản trị khoản phải thu
3.2.2.4. Tổ chức tốt quản trị vốn lưu động
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan