[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Thành Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Thành Đồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.4.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.4.4. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.4.5. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.2. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết của công ty
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
1.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng bộ phận cấu thành vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH ĐỒNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần ĐT&TM Tân Thành Đồng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần ĐT&TM Tân Thành Đồng
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần ĐT&TM Tân Thành Đồng
2.2.1. Tình hình vốn lưu động tại Công ty Cổ phần ĐT&TM Tân Thành Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Cơ cấu vốn lưu động tại Công ty Cổ phần ĐT&TM Tân Thành Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty ĐT&TM Tân Thành Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận cuả vốn lưu động
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty ĐT&TM Tân Thành Đồng
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Những vấn đề tồn tại
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐT&TM TÂN THÀNH ĐỒNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty ĐT&TM Tân Thành Đồng trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty ĐT&TM Tân Thành Đồng
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Đảm bảo nguồn cung ứng nhu cầu vốn lưu động
3.2.3. Quản lý kết cấu vốn lưu động
3.2.3.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Kiểm soát sự vận động và luân chuyển của vốn lưu động
3.2.5. Kiểm soát cơ cấu nguồn vốn
3.2.6. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan