[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Minh Tân

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Minh Tân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn của doanh nghiệp
1.1.4. Khái niệm vốn lưu động
1.1.5. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.6. Phân loại vốn lưu động
1.1.7. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.8. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.1.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.1.4. Quản lý hàng tồn kho
1.2.1.5. Quản lý TSNH khác
1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TÂN
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Minh Tân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Minh Tân
2.1.2. Khái quát về ngành nghề sản uất kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Tân
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Minh Tân
2.2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Tân giai đoạn 2011- 2013
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Tân giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty Cổ phần Minh Tân giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Minh Tân giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1. Kết cấu vốn lưu động của Công ty Cổ phần Minh Tân giai đoạn 2011 - 2013
2.3.2. Chính sách quản lý vốn lưu động của Công ty Cổ phần Minh Tân giai đoạn 2011 - 2013
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Minh Tân giai đoạn 2011-2013
2.4.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4.2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận vốn lưu động
2.5. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Minh Tân
2.5.1. Kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Minh Tân
2.5.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TÂN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Minh Tân
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Minh Tân
3.2.1. Quản lý vốn bằng tiền
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Đổi mới máy móc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.2.5. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
3.2.6. Nâng cao năng lực của cán bộ, công nhân trong công ty
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với nhà nước
3.3.2. Đối với ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan