[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Sơn Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Sơn Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn của doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.5. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.6. Vai trò vốn lưu động
1.1.7. Kết cấu vốn lưu động và các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2. Quản lý vốn lưu động trong các doanh nghiệp
1.2.1. Sự cần thiết của việc xác định nhu cầu sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các phương pháp xác định nhu cầu về vốn lưu động các doanh nghiệp
1.2.3. Nguồn đảm bảo nhu cầu vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận của vốn lưu động
1.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.4.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sơn Hà
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sơn Hà
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sơn Hà
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Sơn Hà
2.2.1. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty
2.2.2. Tình hình vốn lưu động và cơ cấu vốn lưu động của Công ty TNHH Sơn Hà giai đoạn 2012 – 2014
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Sơn Hà giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Sơn Hà
2.3.1. Thuận lợi
2.3.2. Khó khăn
2.3.3. Kết quả đạt được
2.3.4. Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Sơn Hà
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Sơn Hà
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Xác định lượng tiền mặt tối ưu
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan