[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Minh Huy

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Minh Huy
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại nguồn vốn doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động, phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.6. Chính sách quản lí vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động tới doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tới doanh nghiệp
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH HUY
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận.
2.2. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2012 – 2014
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty từ năm 2012 – 2014
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động của công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
2.3.2. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.3. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.3.4. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.4.3. Môi trường kinh doanh
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH HUY
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và phát triển Minh Huy
3.3. Những kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan