[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Đáp Cầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về vốn kinh doanh
1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.2 Đặc trưng của vốn kinh doanh
1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh
1.1.3.1 Căn cứ vào nguồn hình thành vốn
1.1.3.2 Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn
1.1.3.3 Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.3.4 Căn cứ vào phạm vi huy động vốn
1.1.4 Vai trò của vốn kinh doanh
1.1.5 Nguyên tắc huy động vốn kinh doanh
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn
1.2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.4.1 Các nhân tố chủ quan
1.2.4.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÁP CẦU
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần May Đáp Cầu
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần May Đáp Cầu
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của C ng ty Cổ phần May Đáp Cầu
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần May Đáp Cầu
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần May Đáp Cầu
2.2.1 Tình hình nguồn vốn và cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần May Đáp Cầu giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần May Đáp Cầu
2.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần May Đáp Cầu giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÁP CẦU
3.1 Định hướng phát triển, mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần May Đáp Cầu trong thời gian tới
3.1.1 Định hướng phát triển
3.1.2 Mục tiêu chiến lược
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Đáp Cầu
3.2.1 Giải pháp về huy động vốn và sử dụng vốn
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.4 Một số biện pháp khác
3.3 Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan