[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động
1.1.4.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện vốn lưu động
1.2. Chính sách quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.1.1. Chính sách cấp tiến
1.2.1.2. Chính sách quản lý thận trọng
1.2.1.3. Chính sách quản lý dung hòa
1.2.2. Chính sách quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Chính sách quản lý khoản phải thu
1.2.3.1. Chính sách tín dụng thương mại
1.2.3.2. Phân tích năng lực tín dụng của khách hàng
1.2.4. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Tính cần thiết của việc sử dụng hiệu quả vốn lưu động
1.3.3. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần May Sơn Hà
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần may Sơn
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần may Sơn Hà
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
2.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính chung
2.2.3.1. Khả năng thanh toán
2.2.3.2. Khả năng sinh lời
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty cổ phần may Sơn Hà
2.3.1. Chính sách quản lý VLĐ
2.3.2. Phân tích cơ cấu VLĐ tại Công ty cổ phần may Sơn Hà
2.3.2.1. Tiền và các khoản tương đương tiền:
2.3.2.2. Đầu tư tài chính ngắn hạn
2.3.2.3. Các khoản phải thu ngắn hạn
2.3.2.4. Hàng tồn kho
2.3.3. Cơ cấu Nợ ngắn hạn của Công ty Cổ phần May Sơn Hà
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần may Sơn Hà
2.4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty May Sơn Hà
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần May Sơn Hà
3.1.1. Những ưu điểm, tồn tại của Công ty cổ phần may Sơn Hà
3.1.2. Mục tiêu cần hướng tới của Công ty Cổ phần may Sơn Hà
3.1.3. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần may Sơn Hà
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần may Sơn Hà
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ
3.2.6. Một số biện pháp khác
3.2.7. Kiến nghị đối với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan