[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Những nội dung cơ bản về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.6. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu đông
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm về hiệu quả sự dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1 Nhân tố khách quan
1.4.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
2.2.1. Thực trạng sản xuất kinh doanh tại Công ty
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3. Thực trạng quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động của công ty
2.3.1. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn
2.3.2. Thực trạng quản lý nợ ngắn hạn
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động VLĐ
2.4.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả từng bộ phận VLĐ
2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẮN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
3.1. Định hướng phát triển công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Hoàn thiện bộ máy hành chính
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Chú trọng phát huy nhân tố con người
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan