[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại.
1.1.1 Khái niệm.
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại.
1.1.3. Hoạt động của ngân hàng thương mại.
1.2 Khái niệm về nguồn vốn của các ngân hàng thương mại.
1.3 Đặc điểm, vai trò của nguồn vốn huy động và hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại.
1.3.1 Đặc điểm của nguồn vốn huy động
1.3.2 Vai trò của nguồn vốn huy động và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại.
1.4 Phân loại nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại.
1.4.1 Phân theo hình thức huy động.
1.4.2 Phân theo kỳ hạn.
1.4.3 Phân theo loại tiền.
1.4.4 Phân loại theo thành phần kinh tế.
1.5 Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại.
1.5.1 Huy động từ tiền gửi.
1.5.2 Huy động từ nguồn vốn đi vay.
1.5.3 Huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá.
1.5.4 Vốn khác.
1.6 Các nhân tố tác động đến hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng thương mại.
1.6.1 Nhân tố chủ quan.
1.6.2 Nhân tố khách quan.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TUYÊN QUANG.
2.1 Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2 Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
2.2.1 Cơ cấu tổ chức.
2.2.2 Môi trường hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
2.2.3 Các loại sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2008 - 2010.
2.3.1 Hoạt động huy động vốn.
2.3.2 Hoạt động sử dụng vốn.
2.3.3 Nợ xấu.
2.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh.
2.4 Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
2.4.1 Tổng quan về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
2.4.2 Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế.
2.4.3 Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian.
2.4.4 Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền.
2.4.5 Chi tiết nguồn vốn huy động tại địa phương theo các huyện.
2.4.6 Phân tích mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn của chi nhánh.
2.5 Đánh giá về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
2.5.1 Những mặt đạt được.
2.5.2 Những điểm hạn chế.
2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TUYÊN QUANG.
3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang trong giai đoạn tới.
3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
3.2 Một số giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.
3.2.1 Đa dạng hóa các loại hình tiền gửi và kỳ hạn gửi tiền.
3.2.2 Đa dạng hóa các hình thức chi trả lãi vay.
3.2.3 Xây dựng chính sách quản lý lãi suất hợp lý.
3.2.4 Phát triển và đẩy mạnh các hoạt động marketing.
3.2.5 Phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng hiện đại.
3.2.6 Về cơ chế khuyến khích và chăm sóc khách hàng.
3.2.7 Cải tiến đơn giản hóa các thủ tục giao dịch.
3.2.8 Nâng cao chất lượng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, đạo đức của đội ngũ cán bộ nhân viên trong chi nhánh.
3.2.9 Duy trì và phát triển nguồn vốn từ thị trường bán lẻ.
3.2.10 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả.
3.2.11 Các giải pháp khác.
3.3 Một số kiến nghị.
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ.
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước.
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan