[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về vốn của Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm về vốn
1.1.2 Phân loại vốn của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Vốn chủ sở hữu
1.1.2.2 Vốn nợ
1.1.3 Vai trò của vốn đối với Ngân hàng thương mại
1.2 Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1 Huy động vốn từ nguồn vốn tiền gửi
1.2.1.1 Huy động vốn thông qua tiền gửi thanh toán
1.2.1.2 Huy động vốn thông qua tiền gửi có kỳ hạn
1.2.1.3 Huy động vốn thông qua tiền gửi tiết kiệm
1.2.2 Huy động vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, kỳ phiếu Ngân hàng
1.2.3 Huy động vốn từ nguồn vốn đi vay từ các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên Ngân hàng và vốn vay từ Ngân hàng Trung ương
1.3 Công tác tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại
1.3.1 Quan niệm vể tăng cường huy động vốn
1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh công tác tăng cường huy động vốn
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn
1.4.1 Những nhân tố khách quan
1.4.1.1 Môi trường kinh tế - văn hóa, xã hội
1.4.1.2 Môi trường pháp lý và các chính sách kinh tế vĩ mô
1.4.1.3 Môi trường cạnh tranh
1.4.2 Những nhân tố chủ quan
1.4.2.1 Chính sách lãi suất
1.4.2.2 Các phương thức huy động vốn do Ngân hàng cung cấp
1.4.2.3 Khoa học, công nghệ trong Ngân hàng
1.4.2.4 Marketing Ngân hàng
1.4.2.5 Công tác tổ chức và trình độ nhân lực
1.4.2.6 Mạng lưới chi nhánh Ngân hàng
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU HÚT VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ TỪ SƠN GIAI ĐOẠN 2010-2012
2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn
2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn giai đoạn 2010-2012
2.1.3.1 Kết quả kinh doanh
2.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn
2.1.3.3 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng
2.2 Thực trạng công tác huy động vốn giai đoạn 2010-2012
2.2.1 Thực hiện kế hoạch về quy mô thu hút vốn
2.2.2 Thực hiện kế hoạch về cơ cấu thu hút vốn
2.2.2.1 Cơ cấu theo loại tiền gửi
2.2.2.2 Cơ cấu theo kỳ hạn
2.2.2.3 Cơ cấu vốn theo đối tượng
2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn huy động
2.3. Đánh giá công tác huy động vốn của NHNo&PTNT thị xã Từ Sơn
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Những bất cập và nguyên nhân
2.3.2.1 Những bất cập
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ TỪ SƠN
3.1. Kế hoạch thu hút vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn
3.2. Quan điểm và định hướng tăng cường giải pháp thu hút vốn
3.2.1 Quan điểm thực hiện kế hoạch thu hút vốn
3.2.2 Định hướng phát triển công tác thu hút vốn
3.3 Giải pháp thực hiện kế hoạch thu hút nguồn vốn cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn
3.3.1 Tăng cường đa dạng hoá các phương thức thu hút vốn
3.3.1.1 Đưa ra nhiều kỳ hạn tiền gửi khác nhau  
3.3.1.2 Cải tiến phương thức gửi và rút tiền
3.3.1.3 Mở thêm một số loại hình tiền gửi mới
3.3.2 Chính sách lãi suất hợp lý
3.3.3 Tăng cường khả năng hoạt động của Ngân hàng
3.3.3.1 Tăng cường công tác Marketing trong Ngân hàng
3.3.3.2 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
3.3.3.3 Đổi mới công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển.
3.4 Một số kiến nghị
3.4.1 Kiến nghị với nhà nước.
3.4.1.1 Hoàn thành hệ thống pháp lý có liên quan tới hoạt động Ngân hàng.
3.4.1.2 Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô.
3.4.1.3 Thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính tiền tệ
3.4.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam.
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan