[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Lục Ngạn

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Lục Ngạn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.5. Điều kiện cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.6. Phương thức cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.7. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3. Mở rộng cho vay tiêu dùng ở ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HUYỆN LỤC NGẠN
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Lục Ngạn
2.1.1. Sự hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Lục Ngạn
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Lục Ngạn
2.2.1. Một số vấn đề liên quan đến cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Lục Ngạn
2.2.2. Tình hình mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Lục Ngạn
2.3. Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Lục Ngạn
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HUYỆN LỤC NGẠN
3.1. Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Lục Ngạn
3.1.1. Khái quát chung về cho vay tiêu dùng ở Việt Nam trong thời gian tới
3.1.2. Mục tiêu tổng hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Lục Ngạn
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Lục Ngạn
3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Lục Ngạn
3.2.1. Thắt chặt mối quan hệ với khách hàng truyền thống đi đôi với việc khai thác khách hàng tiềm năng.
3.2.2. Cải tiến quy trình cho vay tiêu dùng
3.2.3. Mở rộng mạng lưới cho vay tiêu dùng
3.2.4. Đẩy mạnh họat động marketing ngân hàng
3.2.5. Quan tâm chú trọng trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ
3.2.6. Triển khai ứng dụng công nghệ công nghệ ngân hàng tiên tiến
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ ban ngành có liên quan
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Lục Ngạn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan